Υπηρεσιες Φοιτητων

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 τηλ. 5381120 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 τηλ. 5381358

 

Αρμοδιότητες: Π.Δ. 122/19999, Φ.Ε.Κ. 127/22.6.1999 τ.Α΄ ΄Αρθρο 5  περίπτωση β

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη Διοικητική υποστήριξη για την εκπλήρωση των σκοπών της Σπουδαστικής Λέσχης που είναι:

• Η μέριμνα για την εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής παροχής σίτισης και στέγασης στους σπουδαστές του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

• Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστήριων, αναψυκτηρίων, εντευκτηρίων και λοιπών χώρων αναψυχής και άθλησης των σπουδαστών.

• Η μέριμνα για την διοργάνωση αθλητικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων εντός και εκτός της χώρας.

• Η μέριμνα για την περιοδική έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων με πληροφορίες γύρω από τις διευκολύνσεις και τον τρόπο που παρέχονται στους σπουδαστές.

• Η παροχή πληροφοριών σχετικά με την χορήγηση σπουδαστικών δανείων, υποτροφιών και άλλων βοηθημάτων.

 

ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη 2) που ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 18/10/2018 έως 30/11/2018.

 

Η αίτηση θα υποβάλλεται από την Εφαρμογή Δικτυακής εξυπηρέτησης φοιτητών που βρίσκεται στην κεντρική ιστοσελίδα (www.puas.gr) του Ιδρύματος. Για την είσοδο στην εφαρμογή χρησιμοποιείται ο προσωπικός κωδικός πρόσβασης του φοιτητή και η αίτηση θα υποβληθεί μέσω της εφαρμογής <<Φοιτητική Μέριμνα>> η οποία επιλέγεται από το Main Menu της εφαρμογής.

 

Επίσης μέσα από την επιλογή <<Φοιτητική Μέριμνα>> θα μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αιτήσεώς σας.

 

Εφόσον η αίτηση του φοιτητή αξιολογηθεί από το αρμόδιο Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης Φοιτητών, Σίτισης-Στέγασης (Πανεπιστημιούπολη 2) της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

 

Α. Ο φοιτητής ενημερώνετε με μήνυμα ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει, για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αίτησής του.

 

Β. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα του φοιτητή ενημερώνεται αυτόματα από το πληροφορικό σύστημα.

 

Η κάρτα σίτισης καταργείται και εντάσσεται στην ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο).

 

Οι φοιτητές των οποίων η αίτηση θα εγκριθεί, θα μπορούν με την επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) στο εστιατόριο να σιτίζονται δωρεάν.

 

Παρέχεται σίτιση βάση κριτηρίων στους δικαιούχους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 5η Ιουλίου και διακόπτεται κατά το διάστημα των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών. Η διάρκεια σίτισης καλύπτει τους δικαιούχους μέχρι το ΙΒ΄ εξάμηνο σπουδών.

 

ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΙΤΙΣΗΣ

 

Δεν δικαιούνται σίτιση οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, έχουν υπερβεί το ΙΒ΄εξάμηνο σπουδών, έχουν αναστείλει τις σπουδές τους, προέρχονται από κατατακτήριες εξετάσεις προκειμένου να αποκτήσουν δεύτερο πτυχίο.

 

ΣΙΤΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ (Φ.Ε.Α, Φ.Ε.Ζ. και Φ.Ε.Π.Α.) 

 Οι φοιτητές που θέλουν να σιτίζονται στις Φοιτητικές Εστίες (Φ.Ε.Π.Α., Φ.Ε.Ζ. και Φ.Ε.Α) θα πρέπει να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Σπουδαστική Μέριμνα. 

 

 Στεγαστικό Επίδομα

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 140832/Ζ1/25-8-2017 (ΦΕΚ 2993/31-8-2017 τ. Β΄)  οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος  θα  υποβληθούν μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής σε προθεσμία  που θα ανακοινωθεί από  το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία  και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια αναφέρονται στην κοινή Υπουργική Απόφαση   140832/Ζ1/25-8-2017 (ΦΕΚ 2993/31-8-2017 τ. Β΄)