Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

 

Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη 

  • την καλλιέργεια, ανάπτυξη και οργάνωση των δημοσίων σχέσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 
  • τη μέριμνα για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της προβολής στη δημοσιότητα της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ., 
  • τη μέριμνα για την οργάνωση και διεξαγωγή διαλέξεων, συνεδρίων, τελετών, εορτών, λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων και η τήρηση της σχετικής εθιμοτυπίας.
  • την παρακολούθηση του τύπου και των λοιπών μέσων Μαζικής ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν το Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. και την επιμέλεια των ανακοινώσεων και απαντήσεων σε δημοσιεύματα.
  • τη μέριμνα για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της προβολής του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. στο εξωτερικό, ιδίως με την έκδοση ειδικών πληροφοριακών εντύπων, 
  • τη μέριμνα για την υπογραφή και υλοποίηση συμφωνιών με ξένα ιδρύματα, η συγκέντρωση και διανομή προγραμμάτων επιστημονικών ανταλλαγών, καθώς και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και άλλων διεθνών Οργανισμών,
  • την παροχή πληροφοριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπ/σης των χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και την ενημέρωση όλων των μελών του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. για τις δυνατότητες που παρέχουν τα διάφορα προγράμματα της Ε.Ε., 
  • τη μέριμνα για την οργάνωση της υποδοχής και παραμονής των αλλοδαπών επιστημόνων που προσκαλούνται από το Ιδρυμα, 
  • την τήρηση της ξενόγλωσσης αλληλογραφίας, η διενέργεια των απαιτούμενων μεταφράσεων και η κάλυψη της διερμηνείας.