Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) - «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών»

Διαδικτυακός Τόπος Μεταπτυχιακού

  

Σχετικά

Κύριο αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» αποτελεί η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών της Πληροφορικής, του Αυτοματισμού και των Επικοινωνιών στην παραγωγική  διαδικασία. Ο κύκλος παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών με την πάροδο των ετών εμπλουτίζεται, ώστε να εμπεριέχει νέες τεχνολογίες, οι οποίες αφενός βελτιώνουν την απόδοση των παραγωγικών συστημάτων και αφετέρου κάνουν δυνατή την παραγωγή προϊόντων που προηγούμενα ήταν αδύνατη.

Αποστολή του Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών» είναι η περαιτέρω προαγωγή της Επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας στο ευρύτερο πεδίο του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., η προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης καινοτομικών μεθόδων, διαδικασιών και προϊόντων, που βελτιώνουν την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, με συνεκτίμηση των αναγκών ανάπτυξης της χώρας και υπό το πρίσμα των νεότερων αντιλήψεων της βιώσιμης ανάπτυξης (Sustainability), της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοηθικής.

Αποστολή, επίσης, του Π.Μ.Σ. «Αυτοματισμός Παραγωγής και Υπηρεσιών»  είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, μετάδοση και εφαρμογή των εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που έχει ανάγκη η σημερινή κοινωνία της γνώσης στο επιστημονικό πεδίο των νέων τεχνολογιών. Ειδικότερα, αποστολή του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση αποφοίτων (Πτυχιούχων – Διπλωματούχων) τεχνολογικών, θετικών και οικονομικών Ανωτάτων Σχολών (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) στην ανάπτυξη συγχρόνων πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων αυτοματισμού, στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη αποτελεσματικών πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, στις μεθόδους και την πρακτική των τεχνολογιών προτυποποίησης και ανάλυσης συστημάτων, της σχεδίασης του προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων, της διοίκησης ολικής ποιότητας, των μετρήσεων, της διανομής αγαθών και παροχής υπηρεσιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, υπό το πρίσμα της σχετικής νομοθεσίας, της επιστημονικής ηθικής και δεοντολογίας και με την ανάδειξη των ζωτικών παραμέτρων της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιώσιμης ανάπτυξης και της βιοηθικής. Τέλος, επιδιώκεται η εκπαίδευση στις μεθόδους έρευνας και τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων της ερευνητικής προσπάθειας.

Στόχοι 

Σκοπός του Π.Μ.Σ είναι να προσφέρει εκπαίδευση υψηλού επιπέδου στις νέες τεχνολογίες αυτοματισμού, που αφορούν τα υπολογιστικά και πληροφοριακά συστήματα αυτοματισμού και τις βιομηχανικές εφαρμογές τους, και να εξοικειώσει τους φοιτητές με την έρευνα στους παραπάνω τομείς. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα  εξειδικευτούν σε μία μεγάλη περιοχή νέων τεχνολογιών σε συστήματα αυτοματισμού και στη χρήση τους σε βιομηχανικές εφαρμογές. Οι εργαζόμενοι σε τομείς με σχετικά γνωστικά αντικείμενα θα έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν και εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες στο χώρο εργασίας τους παρέχοντας προστιθέμενη αξία στο παραγόμενο έργο τους.

Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ είναι πλήρους φοίτησης. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών, κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο αποτελείται από δεκατρείς (13) εβδομάδες, και στο τρίτο εξάμηνο προβλέπεται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

  • Περιγράψουν με σαφήνεια ένα Πληροφοριακό Σύστημα Αυτοματισμού (Π.Σ.Α.), να προσδιορίσουν τα μέρη του και να αναλύσουν τις επιμέρους λειτουργίες του.
  • Κατανοήσουν, ερμηνεύσουν και περιγράψουν αναλυτικά τις πληροφοριακές ανάγκες ενός παραγωγικού οργανισμού.
  • Εκπονήσουν μελέτη σκοπιμότητας για την ανάπτυξη και εγκατάσταση ενός Π.Σ.Α.
  • Αναλύσουν, σχεδιάσουν, αναπτύξουν, εγκαταστήσουν, υποστηρίξουν και επιβλέψουν τη λειτουργία όλων των συνιστωσών ενός Π.Σ.Α.
  • Συνθέσουν, οργανώσουν, εγκαταστήσουν, υποστηρίξουν και επιβλέψουν τη λειτουργία του ολοκληρωμένου Π.Σ.Α.
  • Αξιολογήσουν και μετρήσουν τις επιδόσεις ενός ολοκληρωμένου Π.Σ.Α.
  • Ανακαλύψουν, μελετήσουν και επιλύσουν προβλήματα κατά τη λειτουργία ολοκληρωμένου Π.Σ.Α.
  • Συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας υφιστάμενων Π.Σ.Α.
  • Ερευνήσουν, μελετήσουν, αναπτύξουν, οργανώσουν και προωθήσουν καινοτόμα Π.Σ.Α. για διάφορες εφαρμογές. 

Δίδακτρα

 Ναι