Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διαχείριση και Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Συστημάτω

Διαδικτυακός Τόπος Μεταπτυχιακού

  

Το Π.Μ.Σ. προσφέρεται από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., είναι αυτοδύναμο, με χρονική διάρκεια τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Σκοπός του Π.Μ.Σ.:

Η ανάδειξη επιστημονικά και τεχνολογικά καταρτισμένου δυναμικού, ικανού να συμβάλλει στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών και επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων διαχείρισης ενεργειακών συστημάτων, στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, στην ορθολογική αξιοποίηση νέων πηγών ενέργειας και στην ευρύτερη εφαρμογή αυτοματισμών στη βιομηχανία και στον κτιριακό τομέα.

Γνώσεις:

Γνωρίζει τις σύγχρονες τεχνικές ελέγχου, μοντελοποίησης και κατασκευής, σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση και την ενεργειακή βελτιστοποίηση συστημάτων στη βιομηχανία και στον κτιριακό τομέα.

Δεξιότητες:

Περιγράφει, προδιαγράφει, αναπτύσσει, αξιολογεί και αναλύει, σύγχρονες τεχνικές ελέγχου και κατασκευές που σχετίζονται με τη διαχείριση και την ενεργειακή βελτιστοποίηση συστημάτων στη βιομηχανία και στον κτιριακό τομέα.

Ικανότητες:

Ερευνά, μελετά, υποστηρίζει και συντηρεί, μεθόδους και τεχνικές ελέγχου και κατασκευές που σχετίζονται με τη διαχείριση και την ενεργειακή βελτιστοποίηση συστημάτων στη βιομηχανία και στον κτιριακό τομέα.

Δίδακτρα

Ναι