Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018 13:08

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (του άρθρου 117 του Ν.4412/2016) «Κατασκευή Γηπέδου 5x5 Εντός του Χώρου του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.»

Κατασκευή Γηπέδου 5x5 Εντός του Χώρου του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.882,30€ (συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με λήψη έγγραφων προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την «Κατασκευή Γηπέδου 5x5 Εντός του Χώρου του Α.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ.» όπως περιγράφονται στο παράρτημα Β’ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης αυτής, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας.

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στα 73.882,30€, συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.A. 24%
και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του A.Ε.Ι Πειραιά Τ.Τ 2014ΣΕ54300024 ΚΑΕ:932501 Οικονομικού Έτους 2018.